Wat is de nationale dementiestrategie?

Op Wereld Alzheimer Dag is de Raad van advies van de Nationale Dementiestrategie bekend gemaakt door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van de raad is om hun inzichten en kennis in te zetten voor mensen met dementie. Met als uiteindelijk doel dementie de wereld uit te krijgen. De Nationale Dementiestrategie is van kracht van 2021 tot en met 2030. Voor deze strategie was het Deltaplan Dementie van kracht in Nederland.

Deltaplan Dementie vs. Nationale Dementiestrategie
Voor de Dementiestrategie zijn concrete doelen en tussendoelen geformuleerd. Tegenover het Deltaplan Dementie is er voor het nieuwe dementieplan dubbel keer zoveel geld weggelegd voor het onderzoek doen naar dementie. Over een periode van vier jaar zal dit budget jaarlijks met 2 miljoen euro stijgen van de huidige 8 miljoen euro per jaar naar 16 miljoen vanaf 2024.

Daarnaast kent de nieuwe Dementiestrategie drie hoofdthema’s en met deze thema’s volgt deze strategie de drie pijlers van het oude Deltaplan.

Hoofdthema’s Nationale Dementiestrategie
De drie hoofdthema’s van de Nationale Dementiestrategie van 2021-2030 zijn:

  • Dementie de wereld uit. Dit doel moet bereikt worden door middel van onderzoek naar het voorkomen en genezen van dementie.
  • Mensen met dementie tellen mee. In dit thema wordt de aandacht gericht op de bewustwording in de samenleving en het blijven betrekken van mensen met dementie in het dagelijks leven en dagelijkse activiteiten.
  • Steun op maat bij leven met dementie. Hiermee wordt bedoeld dat er goede dementiezorg en -ondersteuning moet zijn voor mensen met dementie. Dit moet niet alleen op landelijk niveau goed geregeld zijn, maar ook per regio, het liefst per verzorgingstehuis.

Doorsnijdende thema’s
Binnen deze drie hoofdthema’s zijn vier doorsnijdende thema’s geformuleerd. Deze doorsnijdende thema’s worden bij elk hoofdthema betrokken. Deze thema’s zijn: innovatie, jonge mensen met dementie, internationaal en communicatie.

Uitvoering nieuwe strategie
Voor de uitvoering van de Nationale Dementiestrategie zijn er de afgelopen jaren programma’s ontwikkeld. Deze programma’s zijn vorig jaar gestart en hebben vorm gekregen in samenwerking met verschillende relevante partijen. Partijen waarmee onder andere samengewerkt wordt, zijn: regionale dementienetwerken, gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, wetenschappers, kennisinstituten, bedrijfsleven en, niet in de laatste plaats, mensen met dementie en hun naasten.

Doelen en missie
Het uitgangspunt voor de nationale dementiestrategie is de volgende missie: Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie. In de volgende alinea’s worden kort de doelen per hoofdthema uitgelegd.

Dementie de wereld uit:

  • In 2025 is er voor elke persoon met dementie een diagnose op maat en een behandeling gericht en afgestemd op deze persoon beschikbaar.
  • In 2025 is er meer zicht op welke oorzaken leiden tot de overige 60% dementiegevallen, ervan uitgaande dat circa 40% van de dementiegevallen voorkomen had kunnen worden door leefstijlfactoren. In 2030 is het streven dit beeld compleet te hebben.
  • Het ultieme doel is een wereld zonder dementie. Iemand met dementie kunnen genezen en kunnen voorkomen dat iemand dementie krijgt.

Mensen met dementie tellen mee:

  • In 2030 heeft 80% van de thuiswonende mensen toegang tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. Hier krijgt men het aanbod van zinvolle activiteiten.
  • In 2025 is het aantal ‘dementievrienden’ verdubbeld naar 750.000 personen. De nadruk ligt hierbij op jongeren en het daadwerkelijk hulp bieden door dementievrienden aan mensen in de buurt.

Steun op maat bij leven met dementie:

  • Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2025 werken alle professionals in elk regionaal dementienetwerk volgens de zorgstandaard dementie, domeinoverstijgend en persoonsgericht, doelmatig, tijdig en pro-actief.
  • Vanaf 2025 is elk regionaal dementienetwerk geborgd door middel van vastgelegde samenwerkingsafspraken en structurele financiering

In het kort: Waarom is deze Nationale Dementiestrategie er?
In Nederland zijn op dit moment ongeveer 280.000 mensen met dementie. De huidige prognose is dat dit aantal stijgt tot ongeveer 420.000 in 2030 en 520.000 in 2040. Dementie ontwikkelt zich daarmee tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste aandoening. Daarom is de Nationale Dementiestrategie in het leven geroepen.

Mensen met dementie verliezen in toenemende mate hun cognitieve vaardigheden. Dit heeft grote invloed op niet alleen het leven van de mens met dementie, maar ook op de naasten. Iemand met dementie heeft steeds meer ondersteuning en begeleiding nodig, hoewel hij fysiek nog tot veel in staat is. Op een gegeven moment is 24-uurs toezicht nodig. Door de cognitieve achteruitgang ‘verdwijnt’ ook langzaam de geliefde persoonlijkheid. Dit leidt tot een jarenlang rouwproces voordat de patiënt is overleden. De combinatie van deze factoren maakt het leven met iemand met dementie extra zwaar.